شرکت سنجاب - سامانه اعتباربخشی
خوش آمدید
مشارکت در فرم های همگـانی بدون احـراز هـویت و ورود

مــا تمـام ماژول هـای دلخـواه شما را در اختیـارتان قرار می دهیم

ثبت و گزارش دهی خطاهای پزشکی سنجاب

فــرم گـزارش خطـای پزشکـی

خطـای پزشکـی و مـوارد 28 گانـه از مهمتـرین مبـاحث ایمنـی مراکـز درمانـی بـه حسـاب می آیـد. به نحـوی کـه کنتـرل آن می توانـد باعث کاهش مرگ میـر بیمـاران گردد.

ایمنی سامانه سنجاب

گـزارش عـوامـل تهـدیـد کننـده ایمنـی

همانطـور که می دانیـد جهت کنتـرل عوامـل تهدیـد کننـده ایمنـی بیماران الـزم است کـه اقدامـات پیشگیـرانه بـه عمـل آیـد بـه همیـن خاطـر بـا حفظ محـرمانگـی می توانیـد ایـن عوامـل را بـه کمک سنجـاب شناسـایـی کنیـد.

رضایت سنجی بیماران

رضایت سنجـی بیماران

نکته قابل توجه برای تمام مراکز درمانی این است که نیاز دارند تا قدم به قدم و همواره برای تحقق رضایت بیماران امر رضایت بیمار را مورد ارزیابی قرار دهند.


چک لیست های سنجاب

فرم و چک لیست های همگانی

بسته به نیاز بیمارستان ممکن است در بعضی از سنجه ها و استاندارد ها نیاز به حفظ محرمانگی تکمیل کننده فرم و یا چک لیست باشد که در این ماژول سنجاب هر فرمی که نیاز دارید را همکانی کنید.

ارتباط با مشتریان سنجاب

ارتباط با مشتریان (CRM)

نرم افزار CRM پزشکی، اطلاعات صورتحساب بیمار، اطلاعات مربوط به بیمه، تراکنش های مالی بیمار را ثبت می کند. نرم افزارهای CRM مراکز درمانی هرگونه تغییر در حساب کاربری بیماران را ثبت می کنند

نظام انتقادات و پیشنهادات

نظـام پیشنهـادات کارکنان

بر اسـاس نظـام پيشنهـادات كليـه كاركنـان از عاليتـرين رده سـازمانـي تا پاييـن تريـن سطـح آن مي‌تواننـد پيشنهـادات، ايده‌هـا ، ابتكـارات و نظرات خود را براي رفـع نارسايـي‌هـاي موجـود در روند كاري و يا بهبود روش هـاي انجـام كـار و... ارائـه دهنـد.

چـرا سامانه سنجـاب؟

سنجاب را در دل بیمـارستـان ساختیـم

با استفـاده از متـد روز و به کارگیـری متخصصـان حـوزه سلامت نیـازسنجـی سنجـاب از داخـل نظـام بیمـارستـان هـا کلیـد خورد و این سامـانـه بر تکیـه بـر استانـدارد و سنجـه هـای اعتبـاربخشـی بـه صورت ساختـار یافتـه تولیـد و به سطـح معقولـی از تکنـولـوژی رسیـده است

بـراسـاس کتابچـه اعتبـاربخشـی

نسل های اعتبار بخشی سالانه توسط وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی تدوین و در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد. هر بیمارستان می بایست تمام این سنجه ها را در فرایند بیمارستان اعمال نماید

حرکت استانـدارد منـو ها

جهت یوزر فرندلـی بودن و حرکت بـر پایـه یک نظـام ثابت نحـوه حرکت سنجـاب بر اسـاس استانـدارد تدویـن گردیـده است

سفـارشـی شـدن بـر اسـاس نیـاز

تمـام بیمـارستـان هـا می تواننـد بـر اسـاس نیـاز خـود و اطلاعـات خـود، سنجـاب را بدون نیـاز بـه برنامـه نویس بـا چنـد آموزش سفارشـی سـازی کننـد

راهنمای زیر متن سنجاب
ویژگـی های منحصـر بـه فـرد سنجـاب

سامانه جذاب برای بهبود کیفیت و یکپارچگی

سنجـاب راهکارهـایـی کـه باعث بهبود مسمتر فرآیند ها و ارتقاء ایمنی در مرکز می شـود را ارائه می دهـد

کمک به شما برای خدمات دهی بیشتر

مـاژول آمـوزش به بیمـاران سامانه سنجـاب یک ابـزار همـه فـن حـریف برای آمـوزش به بیمـاران بـر اسـاس نیـاز مرکـز درمانـی

ماژول آموزش بـه بیمـاران سنجـاب بـه نحـوی می باشـد کـه دارای هـزاران مطالب آموزشـی استانـدارد و بـروز بـه تفکیک بیماری هـا پزشکـان و سایر دسته بندی ها برای مراکـز درمانـی می باشد مـا معتقـد بـه استفـاده از آخریـن فنـاوری برای ارائـه بهتریـن خدمـات ممکـن بـه مشتـریـان خودمـون هستیـم و همیشـه به دنبـال جدیـدتریـن خدمـات هستیـم راه هایـی برای اینکـه رویـای مراکـز درمانـی و دغدغـه بیمـاران را بـه حقیقت تبـدیـل کنیـم.

1 سـال پشتیبانـی کاملاً رایگـان

تصویر نمای کلی

800+هزار

خط کـد برنـامـه

1+هـزار

نظرات مثبت

20+هـزار

کاربر فعال در ثبت در دیتابیس

خدمـات سنجـاب در سـایـه خدمـات بـا کیفیت بـالا

یکـی از سیـاست مهـم شرکت نوآوران شریف کـه سازنـده سنجـاب است، کیفیت بـالا خدمات رسانـی می باشـد، در واقـع بـا این شعـار "مـا فقط نرم افزار نمـی فروشیـم" از ابتـدا تـا انتهـا در کنـار شمـا هستیـم، هدف مـا پیـاده سـازی موفـق سنجاب در مرکـز شمـا می باشـد

محتوا

نامحدود / در سـال اول
 • عضویت رایگـان تمـام اعضـا
 • بازبینـی ها و بررسـی رایگـان
 • ثبت داده هـا به صورت رایگـان
 • به روز رسـانـی نامحـدود نـرم افـزار
 • ارجـاع به گروه هـای هـدف

آموزش

نامحدود / در سـال اول
 • بیش از 150 ساعت آموزش
 • تقویم اموزشی با هدف پیاده سازی
 • رفع اشکال نامحدود
 • در اختیار گذاشتن محتوای آموزشی
 • ارجاع محتوای آموزش به گروه هدف

پشتیبـانـی

نامحدود / در سـال اول
 • تضمیـن پشتیبانی فنـی 10 سالـه رایگـان
 • بروز رسانـی رایگـان
 • پشتیبانـی 24/7
 • بازدیـد صفحـه نامحـدود
 • سامـانـه تیکتینـگ هوشمنـد

برخی از مشتریان سامانه سنجاب

سامانه ای برای ارتباط کاربران با ما

cta

سامـانـه نوین جامع اطلاعات بیمارستان (سنجاب)


در این سامانه اطلاعات شما یکپارچه و کامل پیاده سازی می شود. تمام فرآیند های پر هزینه کاغذی مرکز شما الکترونیکی می گردد. در پنل های اختصاصی بهبود کیفیت، ایمنی، شاخص، برنامه، رضایت سنجی، چک لیست ها، آموزش، آزمون، نظام پیشنهادات انتقادات و ... تجربه ای متفاوت را حس می نماییدسوالات متداول در باره سنجاب

سنجاب، سامانه‌ای نوین و جامع اطلاعات بیمارستانی است که بیشتر در فرایند اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین سنجاب مبتنی بر فناوری رایانش ابری طراحی و پیاده سازی شده است و برای استفاده از آن در بیمارستان نیاز به هیچ زیر ساختی نیست البته نکته حائز اهمیت این است که امکان نصب به صورت محلی برای بیمارستان ها و مراکزی که سیاست استفاده از فناوری رایانش ابری را ندارند فراهم می باشد. سامانه سنجاب با هدف تسهیل کنترل و پایش فرایندها و فعالیت‌های بیمارستانی، ارزیابی و بهبود مستمر، الکترونیکی کردن تمامی مستندات و افزایش هماهنگی و ارتباط در میان بخش‌های مختلف بیمارستان توسط شرکت دانش بنیان نوآوران سلامت گستر شریف به شماره ثبت 494304 طراحی شده است. این محصول بر اساس آخرین ابلاغیه استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور و با تحت پوشش قرار دادن تمامی استانداردهای نسل چهارم اعتبار بخشی، تحت نظر متخصصین و صاحب‌ نظران حوزه سلامت و مهندسین حوزه‌های فناوری اطلاعات، سیستم های سلامت و صنایع طراحی و پیاده‌سازی شده است.

کـاربر گرامی شما می توانید از طریق سامانــه ثبت تیکت (در صفحه اول ناحیه کاربری) اقدام به ثبت تیکت و رفع اشکال نمایید. خواهشمند است کاربران واحـد بهبود کیفیت و سایر واحـدها با شماره 09354192487 از طریق پیام رسان واتس اپ یا تماس تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشند. ضمناً تنها تلفن جهت ارسال فایل و برقراری ارتباط فنـی کارشناسان محترم واحد فناوری اطلاعات از طریق پیام رسان واتس آپ یا تماس تلفنی شماره 09125279705 می باشد.

همیـن حالا تماس بگیـریدو جهت برقراری ارتباط آسان با کارشناسان ما با شماره 09125279705 و 09129357255 و یا 02166515950 تماس بگیرید

از نقطه شروع تا نقطه پایان در همه زمان ها در کنار شما هستیم تا به کمک کارشناسان ما بیمارستان خود را هوشمند و تمام فرایند های خود را الکترونیکی نمایید

همین حالا تماس بگیرید

جهت برقراری ارتباط آسان با کارشناسان ما با شماره 09125279705 و 09129357255 و یا 02166515950 تماس بگیرید، کارشناسان ما آماده پاسخگویی ، برگزاری جلسه دمـو و ارسال کاتالوگ بروز سامانه هستند


 • اطلاعـات بیشتـر تمـاس